Field Tomato (1 Tomato)

$2.40

Ontario grown.

Priced per tomato, Approximately 0.42 kg.